UBUDUĆE POREZ I NA PODRUME, ŠUPE, KOTLARNICE! Novim zakonom predviđen je namet na sve što ima vrata, a tek posebna priča je CENA
Ministarstvo finansija pripremilo je izmene Zakona o porezima na imovinu, a jedna "mala" promena znači da će građani i firme ubuduće plaćati porez i na takozvane "pomoćne objekte" koji do sada nisu bili oporezovani.Ova grupa nekretnina vrlo je široko definisana, pa tu spadaju i podrumi,
šupe za smeštaj ogreva, bunari, rezervoari, kotlarnice, zgrade za smeštaj životinja, ambari, pa čak i nadstrešnice sa osnovom većom od 10
kvadratnih metara, koje su samostalni objekti.
Novi porez na imovinu obveznici će plaćati počev od poreskih rešenja za 2021. godinu, dakle od 2022.

Ono što je važno jeste da će visina poreza za novouvedenu kategoriju pomoćnih objekata biti utvrđena na osnovu prosečne cene kvadratnog
metra garaža i garažnih mesta u konkretnoj opštini, jer je ovaj namet u nadležnosti lokalnih samouprava.

To praktično znači da će porez na podrum, šupu ili kotlarnicu na elitnoj
lokaciji u prestonici zavisiti od cene garaža na ovoj opštini.
Od šupe do nadstrešnice
Nova kategorija nekretnina koje će se ubuduće oporezovati uvodi se izmenom člana 6 Zakona o porezima na imovinu, u kome se razvrstavaju nepokretnosti radi utvrđivanja osnovice poreza na imovinu. Tako se tačka
8 menja iz dosadašnjih “garaže i garažna mesta” u “garaže i pomoćni objekti”, a pod pomoćnim objektima se podrazumevaju "samostalni objekti koji ne služe za stanovanje ili obavljanje delatnosti".

Ministarstvo ovde navodi nekoliko grupa pomoćnih objekata koji podležu porezu.

Prvo, to su pomoćni objekti koji nisu zgrade, a gde spadaju bunari, bazeni, rezervoari, cisterne i slično.

Zatim, pomoćne zgrade – prizemne zgrade i zgrade čija je podna
površina ispod površine zemlje, a koje su u funkciji stambenog, odnosno poslovnog objekta koji je izgrađen na istom zemljištu, dakle - kotlarnice, podrumi, šupe za smeštaj ogreva...
Tu su i ekonomski objekti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju
planiranje i izgradnja, a koji su vrlo široko definisani. Ovde zakon svrstava objekte za gajenje životinja (staje za gajenje konja, štale za gajenje goveda, objekti za gajenje živine, koza, ovaca i svinja, kao i objekti za gajenje golubova, kunića, ukrasne živine i ptica), prateće objekte za gajenje
domaćih životinja (ispusti za stoku, betonske piste za odlaganje čvrstog stajnjaka, objekti za skladištenje osoke), objekte za skladištenje stočne
hrane (senici, magacini za skladištenje koncentrovane stočne hrane, betonirane silo jame i silo trenčevi), objekte za skladištenje poljoprivrednih proizvoda (ambari, koševi), ribnjake, krečane, ćumurane i druge slične objekte na poljoprivrednom gazdinstvu (objekti za mašine i vozila, pušnice, sušionice i sl.).

Kao posebna vrsta sada se navode i nadstrešnice osnove preko 10 m2
koje su samostalni objekti.
Dakle, ako u svom dvorištu imate šupu u kojoj čuvate alat, bunar, bazen ili zgrade uobičajene u seoskim domaćinstvima za čuvanje životinja,
računajte da će vam porez za sledeću godinu biti veći. Takođe, svi koji
imaju podrum ili kotlarnicu dobiće uvećana poreska rešenja.

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
nalazi se na sajtu Ministarstva i na javnoj raspravi je do 4. novembra.

Plaćanje kvartalno
Porez na imovinu plaća se kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana
počctka tromesečja.

Tako rate padaju uglavnom 15. u mesecu: februaru, maju, avgustu i novembru.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od
5.000 dinara.

U Srbiji ima 28.000 milionera i svi oni plaćaju porez na dohodak.
Pročitajte čime se bave, gde žive i koliko zarađuju.


Izvor: blic.rs

Objavljeno: 28.10.2020

❮ Nazad